Tudnivalók
A többváltozós statisztikai analízis és idősoranalízis c. tantárgyról
III. éves műszaki menedzser szak

A tárgy tematikája

Alapfogalmak Alkalmazási területek, adattipusok, mérési
szintek
, adatmátrix, leíróstatisztikák, grafikonok. Statisztikai próbák Hipotéziselmélet (ismétlés) Paraméteres próbák (u-, t- és F-próbák, Welch-próba, Barlett-próba stb.) Nemparaméteres próbák (
c2- próbák, Kolmogorov-Szmirnov próbák stb.) Szórásanalízis Egyszeres osztályozás, többszörös osztályozás, kísérleti elrendezések. Regresszióanalízis Lineáris és lineárisra visszevezethető regressziók. Szakaszonkénti lineáris regresszió. Többváltozós lineáris regresszió. Polinomiális regresszió, nemlineáris regresszió. Alakfelismerés (osztályozás). Tanulóalgoritmusok ( legközelebbi társ módszer, lineáris szeparálás, diszkriminanciaanalízis) Klaszteranalízis. Hierarchikus és dinamikus módszerek. Főkomponens és faktoranalízis. A főkomponensanalízis modellje, dimenziócsökkentés. A k-faktoros modell, rotációk. Többdimenziós skálázás, conjoint analízis. Kérdőívek megbízhatóságának ellenőrzése. Statisztikai sokaság megjelenítése euklideszi térben. Idősorok elemzése Trendanalízis, periodicitásvizsgálat. Az SPSS program SPSS alapfogalmak, kezelési tudnivalók, mintafeldolgozások SPSS-el.

A tantárgyhoz kapcsolódó tankönyv:

Ketskeméty László, Izsó Lajos:
Bevezetés az SPSS programrendszerbe (Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez)
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2005

Ajánlott irodalom

Bolla Marianna – Krámli András:
Statisztikai következtetések elmélete
TYPOTEX, Budapest, 2005

Vargha András:
Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal
Pólya Kiadó , Budapest, 2000 

Kemény Sándor - Deák András:
Mérések
tervezése és eredmények kiértékelése
Műszaki Könyvkiadó, Budapest,1993.

Vincze István :
Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal
Műszaki Könyvkiadó, Budapest,1975.

Móri F. Tamás - Székely J. Gábor:
Többváltozós
statisztikai analízis
Műszaki Könyvkiadó, Budapest,1986.

Prékopa András:
Valószínűségelmélet
műszaki alkalmazásokkal
Műszaki Könyvkiadó, Budapest,1972.

Ketskeméty László - Izsó Lajos:
Az
SPSS for Windows programrendszer alapjai
SPSS Bt kiadványa, Budapest, 1995.

Bognár Jánosné et.al.:
Matematikai statisztika
Tankönyvkiadó, Budapest,1990., J3-958

Monostory Iván :
Valószínűségelmélet és matematikai statisztika
Tankönyvkiadó, Budapest, 1977., J4-884

Lukács Ottó:
Matematikai
statisztika példatár
Bolyai sorozat, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.

Számokérés

Az vizsga írásbeli lesz. A feladatlap első része tíz feleletkiválasztós kérdést tartalmaz, melyekre összesen 50 pont kapható. A második részben egy adott témakörre esszéjellegű válasz adandó, melyre szintén maximum 50 pont adható. Az elérhető pontszám 0 és 100 közé esik. Az E eredmény a teszt pontszámától függ.

Ha

E < 40 : elégtelen,
40 <= E < 55 : elégséges,
55 <= E < 70 : közepes,
70 <= E < 85 : jó,
85 <= E : jeles.

Kapcsolattartás

e-mail: kela@ szit.bme.hu
telefon: 463-2897, mobil: 06-70-3100510
üzenet: V2 104 szoba
 

Az előadások anyaga és kiegészítő kéziratok a http://www.szit.bme.hu/~kela internet címről letölthetők, illetőleg ott egyéb, az oktatással kapcsolatos üzenetek, információk olvashatók.